Home > Disclaimer
Gebruikersvoorwaarden
woensdag 29 september 2010 17:46

Disclaimer

Algemeen
De website van WheretoCard www.wheretocard.nl of www.wheretocard.com wordt beheerd door Ticketcounter BV. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn de volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ticketcounter BV. Deze disclaimer kan door Ticketcounter BV worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie
De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Ticketcounter BV neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Ticketcounter BV niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites
Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van zusterbedrijven, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Ticketcounter BV door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Ticketcounter BV. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
Ticketcounter BV behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ticketcounter BV te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten
Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Ticketcounter BV adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Ticketcounter BV te sturen. Elektronische verzending  geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid
Ticketcounter BV, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Ticketcounter BV aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Ticketcounter BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of  aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.